تدارکات تیم های پایه

تدارکات:

ايمان نجاري، حسن ره‌انجام و احمد آذري