کمیته انضباطی

 

دکتر فرحبخش : رئیس کمیته انضباطی باشگاه

 

دکتر رضا شاه منصوری :دبیر کمیته انضباطی باشگاه

 

اعضا کمیته انضباطی باشگاه: مجتبی سرآسیایی ، امیر عباس قاسمی ، حسن بادامکی